REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)   Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz dni inwentaryzacji i innych przerw w pracy Sprzedawcy, o których poinformował w Księgarni;

2)   Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, korzystająca z Księgarni, w szczególności składająca Zamówienie;

3)   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

4)   Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Księgarni niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5)   Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Księgarni. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Księgarni);

6)   Koszyk – funkcjonalność Księgarni, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: liczbę Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności etc.;

7)   Księgarnia – księgarnia internetowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prowadzona pod domeną internetową: https://www.efryderyk.pl, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;

8)   Produkty – rzeczy oferowane do sprzedaży w ramach Księgarni;

9)   Regulamin – niniejszy Regulamin;

10)    Sprzedawca – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie;

11)    Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni na rzecz Klienta, za zapłatą ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produktach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

12)    Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą ceny, zawarta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Księgarni. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

13)    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Księgarni;

14)    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

15)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);

16)    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.

2.    Regulamin określa w szczególności:

1)      warunki i zasady składania Zamówień;

2)      zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Księgarni.

3.    Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie w formie, możliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Księgarni.

4.    Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, przy czym rejestracja Konta Klienta oraz skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień Regulaminu.

5.    Regulamin jest integralną częścią zawartej Umowy Sprzedaży.

6.    Wszelkie prawa do Księgarni, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do materiałów zamieszczanych w Księgarni (za wyjątkiem wybranych logotypów i zdjęć prezentowanych Księgarni w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 

§ 3. Dane adresowe

1.    Dane Sprzedawcy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, NIP: 525-000-77-15, REGON: 000275702.

2.    Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

1)      pisemnie na adres korespondencyjny: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Dział Wydawnictw – Chopin University Press, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa;

2)      telefonicznie w Dni Robocze, w godzinach: 8:00–16.00, na numer telefonu: 22 278 92 33;

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksiegarnia@chopin.edu.pl.

3.    Adres do zwrotu Produktów w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia reklamacji: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Dział Wydawnictw – Chopin University Press, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa.

 

§ 4. Produkty oferowane w Księgarni

Wszystkie Produkty oferowane w Księgarni są fabrycznie nowe oraz pozbawione wad fizycznych i prawnych.

 

§ 5. Składanie Zamówień

1.    Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien dokładnie zapoznać się z udostępnionym opisem Produktów, a w razie wątpliwości skontaktować się z obsługą Księgarni w jeden ze sposobów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.

2.    Informacje zawarte w Księgarni nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Produkt jest niedostępny lub realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony o braku możliwości realizacji Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

3.    Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Księgarni siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

4.    Zamówienie można złożyć, dokonując wyboru Produktów i umieszczając je w Koszyku.

5.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.

6.    W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7.    Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

8.    Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu Księgarni i nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

9.    Złożone Zamówienie jest weryfikowane przez Sprzedawcę w celu sprawdzenia jego poprawności i obecności Produktów w magazynie. Po pozytywnej weryfikacji Zamówienia Klientowi zostaje wysłana, na podany w Zamówieniu adres e-mail, informacja o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

10.    Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy Produkt objęty Zamówieniem jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku jego niedostępności Sprzedawca zawiadomi Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia w ciągu trzech Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia i następnie zwróci dokonane płatności. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

11.    Jeżeli Produkt jest czasowo niedostępny, lub Zamówienie w części jest niedostępne, Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o konieczności dokonania zmiany Zamówienia, ale nie później niż w ciągu trzech Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Klient powinien wskazać sposób zmiany Zamówienia, wybierając:

1)      częściową realizację Zamówienia;

2)      wydłużenie czasu jego realizacji w oczekiwaniu na brakujący Produkt;

3)      wymianę Produktu na inny;

4)      anulowanie Zamówienia.

12.    W przypadku, o którym mowa w ust. 11, do czasu podjęcia decyzji przez Klienta o sposobie zmiany Zamówienia realizacja Zamówienia zostaje wstrzymana.

13.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Klientem przed przyjęciem Zamówienia do realizacji w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Klienta danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

14.    W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, czy blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta, a także usuwania i blokowania e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Produktów w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1.    Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji zgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta, o której mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

2.    Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

3.    Umowa Sprzedaży trwa do momentu realizacji Zamówienia.

 

§ 7. Płatności

1.    Ceny Produktów podane w Księgarni są całkowitymi cenami podanymi w złotych polskich, zawierającymi podatek VAT w obowiązującej stawce i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.

2.    Na całkowitą wartość Zamówienia składa się suma cen zamówionych Produktów oraz koszt ich dostawy.

3.    Wiążącą i ostateczną ceną jest cena Produktu podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia.

4.    W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Produktów z chwili składania Zamówienia.

5.    Klient w trakcie składania Zamówienia dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych opcji dla Produktu.

6.    Wybór sposobu płatności ma wpływ na koszty dostawy, które są doliczane do wartości Zamówienia. W trakcie składania Zamówienia Klient jest na bieżąco informowany o całkowitych kosztach dostawy Zamówienia.

7.    Do każdego Zamówienia Uniwersytet wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny.

8.    Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.

9.    Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów oferowanych w Księgarni, wprowadzania nowych Produktów oraz modyfikacji istniejących, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

11.    W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku płatności w terminie pięciu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży z wybraną płatnością w formie przedpłaty, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na adres mailowy wskazany podczas składania Zamówienia oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8. Wykonanie Umowy Sprzedaży

1.    Zamówione Produkty wysyłane są w terminie od jednego do trzech Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, przy czym warunkiem wysłania zamówionych Produktów – w przypadku gdy wybrano formę przedpłaty – jest zaksięgowanie dokonanej wpłaty na właściwym rachunku bankowym.

2.    Klient w trakcie składania Zamówienia dokonuje w Koszyku wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy Produktu.

3.    Dostawa Produktów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 9. Zasady dotyczące dostarczania Treści Cyfrowych

1.    Składając Zamówienie, Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz opisem danej Treści Cyfrowej, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o warunkach korzystania z danej Treści Cyfrowej.

2.    Klient przed złożeniem Zamówienia powinien zweryfikować, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem, przeznaczone do korzystania z Treści Cyfrowej, spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem.

3.    Sprzedawca niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na właściwym rachunku bankowym, nie później jednak niż w ciągu trzech Dni Roboczych od dnia zaksięgowania, prześle na wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail informację o sposobie udostępnienia nabytej Treści Cyfrowej, a także (dołączoną w formie załącznika) fakturę VAT. Na życzenie Klienta, Sprzedawca wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego na podany przez Klienta adres korespondencyjny.

4.    Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia będącego jej przedmiotem rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.    W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Konsument podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy, to jest czternastu dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

6.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do dystrybucji Treści Cyfrowych stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

 

§ 10. Reklamacje dotyczące Produktów

1.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego Produktu.

2.    Reklamacja dotycząca Produktu powinna zawierać:

1)   imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację;

2)   dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres e-mail;

3)   informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron etc.);

4)   załączony wadliwy egzemplarz Produktu, a w przypadku Treści Cyfrowych – ich oznaczenie;

5)   numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia poprzez Księgarnię.

3.    Reklamacja powinna być wysłana na adres: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Dział Wydawnictw – Chopin University Press, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa z adnotacją o treści: ,,reklamacja”. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową, na adres: ksiegarnia@chopin.edu.pl, przy czym w przypadku Produktów niestanowiących Treści Cyfrowych reklamacja będzie rozpatrywana dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę wadliwego Produktu.

4.    Reklamowany Produkt powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

5.    Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Produktów przesłanych za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.

6.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie czternastu Dni Roboczych liczonych od daty dostarczenia Sprzedawcy kompletnej reklamacji.

7.    O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadamia Klienta drogą mailową, na adres wskazany podczas składania reklamacji, chyba że Klient zastrzeże sobie inną formę kontaktu.

8. W przypadku gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

9.    Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§ 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1.    Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia (inna niż profesjonalny przewoźnik dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Księgarni Produkty) weszła w posiadanie Produktów.

2.    Klient może poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży pisemnie lub formie wiadomości e-mail na odpowiedni adres wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje się o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4.    Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży w opisanym wyżej trybie Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

6.    Nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę Produktu oraz koszty wysyłki Produktu do odbiorcy.

7.    Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

8.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.    Klient ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu czternastu dni na adres wskazany w § 3 ust. 3 z adnotacją o treści: ,,odstąpienie”.

10.    Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od Umowy Sprzedaży (koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem lub na jego koszt.

11.    Zwracany Produkt powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie został uszkodzony w transporcie.

12.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

13.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są:

1)      nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2)      Treści Cyfrowe, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

3)      dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

14.    Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

 

§12. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Korzystanie z Księgarni jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:

1)      dostęp do sieci Internet;

2)      posiadanie przeglądarki internetowej Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Opera;

3)      dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.    Klient korzystający z Księgarni jest zobowiązany w szczególności do:

1)      niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;

2)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

3)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Księgarni niezamówionej informacji handlowej (spam);

4)      niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

5)      niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę;

6)      korzystania z Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

7)      korzystania z Księgarni w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

8)      korzystania z Księgarni w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Księgarni. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Księgarni.

4.    Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Księgarni Klient może zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odpowiedni adres wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Księgarni.

5.    Sprzedawca będzie rozpatrywał wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 4 w terminie do czternastu dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

6.    Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła do Konta Klienta, chyba że informacje o loginie lub haśle do Konta Klienta zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta.

7.    Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło do Konta Klienta przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło do Konta Klienta przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

8.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła do Konta Klienta osobom trzecim.

9.    Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu złożenia i realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

 

§ 13. Informacja na temat przetwarzania danych

1.    Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta podczas korzystania z Księgarni jest Sprzedawca.

2.    Sprzedawca wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@chopin.edu.pl

3.    Dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres płatnika, NIP, telefon i adres e-mail, przetwarzane są wyłącznie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

4.    W wypadku Zamówień bez zakładania Konta Klienta dane osobowe zostaną usunięte po roku od nadania przesyłki, a ich przechowywanie i przetwarzanie służy zabezpieczeniu prawa Klienta i Sprzedawcy do złożenia ewentualnej reklamacji przesyłki u firmy doręczającej przesyłki. Jeżeli w trakcie składania Zamówienia utworzone zostało Konto Klienta, w wypadku bezczynności po roku od ostatniego logowania zostanie ono usunięte.

5.    Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja tych praw możliwa jest kierując wniosek na wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu formy kontaktu oraz zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

6.    Klient, który posiada Konto Klienta, może samodzielnie edytować własne dane osobowe w zakładce „Moje dane” po zalogowaniu się do Konta Klienta lub zwrócić się do obsługi Księgarni z prośbą o ich modyfikację.

7.    Klient, który posiada Konto Klienta, może w każdej chwili samodzielnie usunąć dane osobowe i Konto Klienta, korzystając z opcji „Usuń konto” dostępnej w zakładce „Moje konto” po zalogowaniu się do Konta Klienta, lub zwrócić się z taką prośbą do obsługi Księgarni.

8.    W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, prawa Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.    Odbiorcą danych udostępnianych na stronie portalu płatniczego w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych będzie firma PayPro SA z siedzibą Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068. Odbiorcami danych mogą być również podmioty, którym w drodze umowy Sprzedawca powierzył czynności związane z przetwarzaniem danych, np. firma obsługująca stronę internetową księgarni. 

10.    Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie będą również podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

1.    Prawem właściwym dla zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2.    Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentowi zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.    Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia następującego po dniu opublikowania ich w Księgarni.

5.    W przypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

6.    Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Księgarni Internetowej UMFC

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku
chęci odstąpienia od zawartej umowy)

 

Adresat:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie

ul. Okólnik 2

00 – 368 Warszawa

 

Ja/My*niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od Umowy Sprzedaży/Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych* następujących produktów*:

 

 

Data odbioru Produktów:

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta:

 

 

Adres konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy(-ów) na prawach konsumenta:

 

 

Podpis konsumenta(-ów)/przedsiobircy(-ów) na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 

Data* niepotrzebne skreślić