Sonata / Ryszard Sielicki

12,00 zł
Ilość
dostępny

Opis

Ryszard Sielicki (1916-2005)

Kompozytor. Studiował teorię muzyki u Kazimierza Sikorskiego w Konserwatorium Warszawskim (1937−1939). Przed II wojną światową współpracował jako aranżer z wytwórnią płytową Odeon i z jej dyrektorem − Jerzym Gertem. Po wybuchu wojny znalazł się w ZSRR. Rozpoczął studia kompozytorskie w Mińsku u Nikołaja Zołotariowa, ucznia Rimskiego-Korsakowa (równolegle z Mieczysławem Weinbergiem). W tym czasie nawiązał współpracę z Teatrem Młodego Widza: dla niego komponował i odbywał z nim tournée. W 1943 r. podjął studia kompozytorskie pod kierunkiem Dymitra Szostakowicza, Anatola Aleksandrowa i Jurija Szaporina w Państwowym Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie (ukończone w 1948). Po powrocie do Polski (1956) objął stanowisko dyrektora artystycznego Polskich Nagrań.

Stworzył tam legendarne serie wydawnicze: Musica Antiqua Polonica i Polish Jazz.

Jako kompozytor skupił się na pisaniu piosenek. Był autorem licznych przebojów, m.in. Na Francuskiej, Gorącą nocą, Dla ciebie miły, Jadziem na Bielany, Tylko białe tango czy Ach Franka, Franka, wykonywanych przez najwybitniejszych polskich artystów estrady. Napisał także muzykę do wielu baśni muzycznych wydawanych na płytach, na których wychowało się kilka pokoleń polskich dzieci. Skomponował też wiele dzieł symfonicznych, m.in. Koncert wiolonczelowy, Szkice polskie, Obrazki dziecięce, a także kameralnych, w tym: 2 kwartety smyczkowe, Légende Hebraique na skrzypce i fortepian, Serenade Orientale na wiolonczelę solo, Old town dances na klarnet i fortepian, Mazurek Yehudi Manuhin in memoriam na skrzypce i fortepian. Był również autorem utworów wokalnych, takich jak Gebirtig Lieder, Pięć Pieśni do wierszy Mickiewicza, Chassidic Songs na mezzosopran, klarnet, wiolonczelę i fortepian, Valse Impromptu na lekki sopran i fortepian, a także kompozytorem muzyki teatralnej i filmowej.

A composer. He studied theory of music with Kazimierz Sikorski at the Warsaw Conservatory (1937−1939). Before World War II, he cooperated as an arranger with the Odeon record label and its director − Jerzy Gert. After the outbreak of war, he found himself in the USSR. He began composition studies in Minsk with Nikolai Zolotariov, a student of Rimski-Korsakov (in parallel with Mieczysław Weinberg). During that time, he established cooperation with the Theatre of Young Spectator: he composed for and toured with it. In 1943, he pursued composition studies under the supervision of Dmitri Shostakovich, Anatol Aleksandrov, and Yuri Shaporin at the Moscow State Tchaikovsky Conservatory (which he completed in 1948). After returning to Poland (1956), he became the artistic director of Polskie Nagrania. It was there that he created the legendary publishing series Musica Antiqua Polonica and Polish Jazz.

As a composer, he focused on writing songs. He was the author of numerous hits, including Na Francuskiej, Gorącą nocą, Dla ciebie miły, Jadziem na Bielany, Tylko białe tango, or Ach Franka, Franka, performed by the most outstanding Polish stage artists. He also wrote music to many musical fairy tales released on CDs, to which several generations of Polish children listened. He also composed many symphonic works, including the Cello Concerto, Szkice polskie [Polish Sketches], Obrazki dziecięce [Children’s Pictures], and chamber music, including: two string quartets, Légende Hebraique for violin and piano, Serenade Orientale for cello solo, Old Town Dances for clarinet and piano, Mazurka – Yehudi Menuhin in Memoriam for violin and piano. He was also the author of vocal works such as Gebirtig Lieder, Five Songs to Poems by Mickiewicz, Chassidic Songs for mezzo-soprano, clarinet, cello, and piano, Valse Impromptu for light soprano and piano as well as a composer of theatre and film music. 

umfc-2020024
KOMPOZYTOR Ryszard Sielicki (1916-2005)
INSTRUMENT / OBSADA Skrzypce, Fortepian
OPRACOWANIE / REDAKCJA Agnieszka Marucha
TŁUMACZENIE Żaneta Pniewska (tłumaczenie)
ILUSTRACJE / OPRAC. GRAF. Krzysztof Kubicki
WYDANIE Wydanie 1.
MIEJSCE WYDANIA Warszawa
WYDAWCA Chopin University Press
ROK WYDANIA 2020
LICZBA STRON 24
OPIS FIZYCZNY Partytura i głosy.
OPRAWA Oprawa miękka
SERIA Nowa Polska Muzyka Kameralna / New Polish Chamber Music
ISBN / ISSN / ISNM 9790801518804
KATEGORIA I TAGI
  • Nuty
  • Fortepian
  • Skrzypce